From Perth

Dhaka-$670
Ahamedabad-$790
Bngalore-$870
Mumbai-$780
Delhi-$785
Colombo$569
Karachi$905
Dubai-$926
London-$1469
NEW YORK-$1201
PARIS-$1526